Vett o etikett i föreningen

Vett och etikett i föreningen

Trivsel- och ordningsregler för oss som bor i huset
Respekt och hänsyn är viktiga begrepp när man delar sitt boende med andra människor. Har vi ett gemensamt förhållningssätt och regler så underlättar det vårt boende och också skötseln av huset.

Hissar
Vid ut- och inflyttning eller när man förflyttar tyngre föremål, ska särskilda golvskivor läggas ut i hissarna. Dessa förvaras i förrådet på plan 1, på samma sida som hissarna. Här finns också en liten trappstege som man kan låna. I händelse av problem med hissarna så ring det servicenummer som står angivet i hissen.

Renhållning/sopsortering
Du kommer in i vårt soprum som ligger separat utanför entrén, genom att använda samma låsbricka som till huvudentrén. Här finns ett antal kärl för sopsortering av hushållssopor. Vi har möjlighet och bör sortera på brännbart, tidningar, metall, färgat och ofärgat glas, kompost, plast, kartonger samt batterier och glödlampor. Varje kärl är märkt så att det ska vara lätta att göra rätt. Om vi slarvar och lägger fel saker i kärlen får föreningen betala en extra kostnad för osorterade sopor. Kartonger ska vikas ihop eller rivas för att ta så lite plats som möjligt. Inga sopor får läggas på golvet.

Det är inte tillåtet att slänga byggmaterial, skrymmande förpackningsmaterial t ex frigolit, trädgårdsavfall eller andra grovsopor i vårt soprum.   

Rökning
Det är inte tillåtet att röka i entréer och trapphus. Tänk också på att inte stå och röka precis utanför entrén då röken kan bli irriterande för de som bor precis ovanför eller i anslutning till ingången. Om du röker på balkongen så får du inte kasta ut fimpar på utsidan. Hamnar fimpen på någon annans balkong så finns det t ex risk att ett barn kan stoppa den i munnen, vilket nästan har hänt.

Hög musik eller andra påträngande ljud
Om du gillar att dansa eller lyssna på hög musik, tänk på att det kan störa dina grannar. Planerar du för fest så kontakta gärna dina närmaste grannar så ökar förståelsen för att det kanske låter lite extra vid det här tillfället.

Också andra ljud kan upplevas som mycket störande t ex hammarslag, borrljud, tvättmaskin och torktumlare. Undvik därför i möjligaste mån att tvätta eller borra sent på kvällar, såväl vardag som helg samt tidigt på morgonen lördag och söndag. 

Cyklar
Vi har ett separat cykelrum utanför entrén som du kommer in i med samma nyckel som till din lägenhet. Det är trångt om utrymmet och för att få plats med fler cyklar finns tre stycken karusellförvaringar. Om du inte använder din cykel regelbundet t ex under vintern, så är det bra om du hänger upp den i karusellen. Det är också viktigt att en uttjänt cykel som du inte längre använder inte blir stående kvar, utan slängs på lämplig återvinningsstation. Om du förvarar din cykel uppe i din lägenhet så ser vi gärna att du tar in den genom garaget så blir det mindre nedsmutsning av sand och lera i entrén.

Garage
Garaget delar vi med grannhuset. Vår förening förfogar över 54 parkeringsplatser för bil och tre MC-platser. Till dessa platser finns en så kallad A-kö, där alla som vill ha en plats kan anmäla sig. Önskar någon ha mer än en plats finns en så kallad B-kö. I händelse att det blir väntelista i A-kön så kan den som har två parkeringsplatser bli uppsagd från en plats. Aktuell ansvarig för garageplatser, se anslag i entrén. I garaget finns eluttag som du kan använda om du vill dammsuga din bil. Vi har också ett antal parkeringsplatser som är förberedda för elbilar. För parkeringsplats i garaget upprättas ett separat avtal med en uppsägningstid på en månad. Det finns möjlighet att hyra en fjärröppnare till garageporten. Fjärröppnaren är att likställa med inpasseringsbricka till huset och ska hanteras som en värdehandling. I händelse av att fjärröppnaren förkommer så meddela detta omedelbart så att den kan avprogrammeras.

I övrigt gäller att inte förvara bildäck eller andra lösa föremål i anslutning till parkeringsplatsen i huvudsak för brandrisken men också för stöldrisk. 

Parkering
Vid fotbollsplanen finns ett antal kommunala parkeringsplatser med fri parkering i upp till fyra timmar. I övrigt finns betalparkeringar att tillgå runt om i området. Vid i- och urlastning går det bra att ställa bilen i anslutning till entrén, max 10 minuter, längre tid i samband med flytt.

Balkonger
Det är tillåtet att grilla med el eller gasol på balkongen. Tändvätska samt grillkol eller briketter är inte tillåtet. All grillning ska ske med stor försiktighet och visad hänsyn mot övriga grannar.

Gällande gasol så finns lagstiftning som reglerar förvaring av gasolbehållare i flerbostadshus. Gasbehållare mindre än 5 liter (blå campingbehållare), upp till två flaskor får förvaras inomhus. Gasol får inte förvaras i källarförråd eller garage. Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en öppen balkong, då tillåten storlek på behållaren är max 30 liter. För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus d v s gasolbehållare med volymen högst 5 liter. Gasbehållaren bör inte utsättas för hög värme och direkt solbestrålning varför det är lämpligt att täcka över den med någon form av skydd. 

Har du blomlådor på balkongen så tänk på att vara försiktig när du vattnar så att det inte rinner ner vatten till grannen under. Allt som står på en öppen balkong kan förvandlas till vindfång när det stormar. Det är ditt ansvar att varken egendom eller person skadas av nedfallande föremål. Vi rekommenderar därför att utemöbler ställs in eller binds fast under den mer blåsiga delen av året. För inglasning ansvarar respektive lägenhetsinnehavare. Bygglov behövs enligt given utformning vad gäller utseende och färg. Styrelsen har i maj 2017 ansökt och fått beviljat ett förnyat bygglov för samtliga balkonger i huset. Inglasning kan beställas från www.Alnova.se 

Säkerhet i trapphusen
Av såväl säkerhets- som renhållningsskäl är det viktigt att trapphus och gångar hålls fria från barnvagnar, cyklar och andra föremål. Föreningen har ett serviceavtal för systematiskt brandskyddsarbete och genomför regelbundet kontroll på brandsläckare, utrymningsvägar mm.

Fläktsystem
Huset har ett fläktsystem med gemensamt utsug för samtliga lägenheter. Det innebär att det inte är tillåtet att sätta in en fläkt med motor som trycker ut luften. Att byta fläktkåpa är tillåtet, förutsatt att det är samma dimension på rören. Fläktfiler behöver rengöras regelbundet. Se mer information på www.franke.se Ventiler för luftinsug finns under varje element och måste hållas fria. Vid frågor prata med Asplidens Service, se anslag i entrén.

Brandvarnare
Samtliga lägenheter är i enlighet med lag utrustade med brandvarnare. Det är dock ditt ansvar som lägenhetsinnehavare att se till att brandvarnarna fungerar. Tips är att kontrollera batteriet regelbundet t ex i samband med första advent.

Brandvarnare finns också installerade i trapphusen. Dessa är seriekopplade och larmar samtidigt i hela huset.  Om du misstänker en brand, ska du larma 112. Brinner det i trapphuset eller i en grannlägenhet ska du stanna inne i din egen lägenhet med stängd dörr i väntan på hjälp. Piper brandvarnaren på ditt våningsplan för att batteriet är slut ska du anmäla det till Asplidens Fastighetsservice. 

Städning och fastighetsservice
Föreningen anlitar entreprenörer för städning av trapphus och entré samt för viss övrig fastighetsservice.

Om du behöver felanmäla ”yttre” fel som t ex vattenläcka från huvudledning, ventilation samt radiatorer, ring fastighetsservice, se kontaktuppgifter i entrén. 

Det är viktigt att skilja mellan fel på gemensamma delar av fastigheten och fel i den enskilda lägenheten. Inre reparationer står du som lägenhetsinnehavare själv för. Se våra stadgar för detaljerad information. 

TV, Bredband och Telefon
Föreningen har för samtliga medlemmar slutit ett avtal med Comhem om leverans av TV (TV Silver Flex med TV Hub), Bredband (500:50) och Telefoni (fast via bredband). Kostnaden för detta går direkt till föreningen och ingår i årsavgiften. Eventuella tillval kan göras till Comhem direkt 0775-17 17 20, eller annan leverantör och bekostas då direkt av respektive lägenhetsinnehavare. Är du missnöjd med kvalitén så kontaktar du själv Comhem.

I gruppavtalet ingår lån av en TiVo-box. Vid lägenhetsöverlåtelse är det lämpligt att ny ägare tar över TIVo-boxen. Kontakta Comhem så skickar de ut ett överlåtelseavtal.

Huset är också anslutet till ett fristående nät via ITUX som tillhandahåller tjänster från andra operatörer.

Nycklar
Nycklarna till respektive lägenhet ingår i ett gemensamt låssystem och det finns en huvudnyckel hos Securitas. Om du råkar låsa dig ute så kan du ringa Securitas journummer för att få hjälp. Kostnad för detta ska faktureras direkt till dig. Huvudnyckel kan användas av föreningen efter godkännande från medlem eller vid akut risk för skada på fastigheten. Det är inte tillåtet att byta ut låskolven till något annat system men det är tillåtet att montera ett extra lås om man så önskar. Flera nycklar eller taggar (blå bricka) kan beställas till självkostnadspris, genom den som är nyckelansvarig i styrelsen. Borttappade taggar ska anmälas till styrelsen för avprogrammering så att vi skyddar vårt hus från obehöriga.

 

Ombyggnation i lägenheten
Har du funderingar på att bygga om i din lägenhet så hör dig för med styrelsen först, för att undvika framtida problem. För väsentliga ändringar i lägenheten så krävs styrelsens godkännande, se stadgar för mer information.

Ohyra
Några hyresgäster har haft problem med silverfiskar. Fångstdosor med bekämpningsmedel kan du få genom styrelsen. Föreningen har en försäkring för sanering avseende skadedjur. Om du är drabbad kan du kontakta Nomor tfn 0771-122 300 order@nomor.se Vårt försäkringsnr är 51-7093 

Försäkring
I föreningens fastighetsförsäkring ingår gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Det innebär att du själv inte behöver betala för det här tillägget i din egen hemförsäkring. Utförlig information hittar du på vår webbsida.

Försäljning av lägenhet
För att täcka kostnaderna vid en lägenhetsöverlåtelse tar föreningen ut en administrativ avgift. En ny ägare måste alltid godkännas av styrelsen. Därför är det bra att du meddelar någon i styrelsen om du har för avsikt att sälja din lägenhet, så att vi är förberedda.

Andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut din lägenhet och/eller garageplats i andrahand måste du först göra en ansökan hos styrelsen samt invänta beslut.